E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Karin van den Bosch – Karins Consultancy/ Content met Karin

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Karin van den Bosch en Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer (Karin van den Bosch) en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Opdrachtnemer: Karin van den Bosch

Overeenkomst: de tussen Karin van den Bosch en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

Werk: het door Karin van den Bosch vervaardigde werk (bijvoorbeeld een tekst, artikel, boekhoofdstuk, boek).

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van Karin van den Bosch.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Karin van den Bosch en Opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Karin van den Bosch zijn aanvaard.

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

 

Artikel 2. Opdracht

2.1 Karin van den Bosch heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren.

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Karin van den Bosch is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 3. Opzegging

3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of Karin van den Bosch werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en Karin van den Bosch nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3 Een Overeenkomst waarvoor Karin van den Bosch onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4 Zowel Opdrachtgever als Karin van den Bosch hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Alle verschuldigde bedragen zijn dan terstond opeisbaar.

3.5 Wanneer sprake is van langdurige samenwerking kan Overeenkomst door de Opdrachtgever slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Karin van den Bosch blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

Artikel 4. Duur Overeenkomst

4.1 De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht. Een mondelinge afspraak of afspraak per email is ook geldig, maar bij voorkeur wordt een Overeenkomst van Opdracht gehanteerd.

 

Artikel 5. Vergoeding

5.1 De hoogte van de vergoeding wordt vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht. Een mondelinge afspraak of afspraak per email is ook geldig, maar bij voorkeur wordt een Overeenkomst van Opdracht gehanteerd.

 

Artikel 6. Levering en resultaat

6.1 Bij het maken van een Werk (bijvoorbeeld schrijven van een tekst) heeft Karin van den Bosch een leveringsverplichting, maar geen resultaatverplichting.

6.2 Karin van den Bosch doet haar best om Werk te leveren dat zo goed mogelijk is. Opdrachtgever heeft de plicht om het Werk te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.

6.2 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Karin van den Bosch bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.

6.3 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt Karin van den Bosch spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.

6.4 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stellen Karin van den Bosch en Opdrachtgever de aanvullende vergoeding vast die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

 

Artikel 7. Auteursrecht en gebruiksrecht

7.1 Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij Karin van den Bosch, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever kan een licentie op het Werk verkrijgen. Dit dient dan schriftelijk te zijn overeengekomen.

7.3  Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen tussen Opdrachtgever en Karin van den Bosch, en valt niet onder de in artikel 6.2 genoemde Licentie.

7.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Karin van den Bosch tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of vereenvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Karin van den Bosch en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens Karin van den Bosch zoals omschreven in artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in de Licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Karin van den Bosch.

7.6 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder de door Opdrachtgever verkregen Licentie en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

7.7 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder de in lid 2 van dit artikel omschreven Licentie valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Karin van den Bosch tengevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.

7.8 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.7 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door Karin van den Bosch geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die Karin van den Bosch moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed. In overleg tussen Karin van den Bosch en Opdrachtgever kan een andere schadevergoeding worden vastgesteld.

7.9 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Karin van den Bosch duidelijk te vermelden.

7.10 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie per direct, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

7.11 Voor iedere inbreuk op de aan Karin van den Bosch toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 

8.1 Karin van den Bosch zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

8.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.

8.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Karin van den Bosch onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Opschorting

Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Karin van den Bosch gerechtigd om zonder nadere kennisgeving haar verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van Karin van den Bosch voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Karin van den Bosch is, behoudens opzet of grove schuld van haar zijde, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de Overeenkomst.

10.2 De aansprakelijkheid van Karin van den Bosch is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van Karin van den Bosch te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Karin van den Bosch gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien Karin van den Bosch niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Karin van den Bosch uitdrukkelijk uit.

10.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het Werk door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens Karin van den Boschen/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen Opdrachtgever en Karin van den Bosch in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Karin van den Bosch en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten, of Opdrachtgever draagt de kosten van beide.

10.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade.

10.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie door Opdrachtgever.

10.7 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Karin van den Bosch is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever, tenzij sprake is van enige wetsbepaling of voorschrift die Karin van den Bosch verplicht tot openbaarmaking, dan wel Karin van den Bosch partij is in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Opdrachtgever kan ten allen tijde deze geheimhoudingsplicht opheffen.

 

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

15 juni 2021

 

Naar de inhoud springen