E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Privacyverklaring

Ik (Karin van den Bosch) (zakelijk), ook werkzaam onder de handelsnamen Content met Karin en Karins Consultancy verwerk persoonsgegevens om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Deze privacyverklaring is van toepassing op mijn zakelijke activiteiten.

In deze privacyverklaring vind je informatie over de wijze waarop ik met het verwerken van persoonsgegevens omga.

Welke gegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon
  • emailadres
  • bankrekeningnummer van klanten en leveranciers
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of door het afgeven van een visitekaartje

Wanneer ik contact met je heb vanuit een opdracht, project, onderzoek etc. verwerk ik ook (indien van toepassing) je functie, afdeling of organisatie en contactgegevens daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid. Ik werk veel op het gebied van autisme, en werk daarbij nauw samen met andere mensen met autisme en autismebelangenverenigingen. Daarnaast verrichten ik werkzaamheden op het gebied van Disability Studies, voor patiënten/cliënten/belangenorganisaties en -koepels en andere projecten en organisaties op het vlak van (gehandicapten)zorg of in het sociale domein.

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij iemand daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en/of er sprake is van openbare gegevens, bijvoorbeeld op internet. Een belangrijke uitzondering hierop vormen gegevens gerelateerd aan autisme. Door de aard van mijn werkzaamheden (op het gebied van autisme) ben ik vrijwel altijd bekend met jouw relatie met autisme, bijvoorbeeld of je zelf autisme hebt. Dit staat in veel gevallen ook, in een of andere vorm, in onze emailwisseling of valt daaruit te herleiden. Echter, ik ga hier vertrouwelijk mee om en deel deze gegevens niet met derden zonder jouw toestemming. Bovendien betreft het vrijwel altijd mensen die zelf open zijn over hun autisme of relatie tot autisme, bijvoorbeeld omdat ze actief zijn als autisme ambassadeur, ervaringsdeskundige of belangenbehartiger. Of het betreft gegevens die openbaar te vinden zijn via bijvoorbeeld internet, zoals mensen met autisme die een eigen blog hebben.

Ik maak hierbij gebruik van de uitzondering op de AVG voor journalistieke en academische werkzaamheden.

Cookies

Deze website gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik (Karins Consultancy/ Content met Karin) neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Grondslag

Verwerking van bovengenoemde gegevens is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van mijn werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de administratie en boekhouding, het betalen van facturen of het ontvangen van betalingen van klanten/opdrachtgevers, en het onderhouden van contact met klanten en opdrachtgevers. Maar ook het schrijven van teksten of het doen van onderzoek. Formeler gezegd zijn de grondslagen op basis waarvan ik persoonsgegevens mag bijhouden: noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, toestemming gekregen van de betreffende persoon.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Wanneer je diensten van mij afneemt en/of mij inhuurt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, moet ik jou (of jouw organisatie) uiteraard een factuur kunnen sturen voor de geleverde diensten. In dat geval ben je verplicht om mij die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het kunnen sturen van een correcte factuur.

Gegevens verstrekken aan derden

Ik verstrek niet actief persoonlijke gegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Een uitzondering hierop vormt de verwerking van (persoons)gegevens voor administratieve doeleinden in een boekhoudprogramma. Mijn boekhouder heeft toegang tot deze gegevens voor het kunnen uitvoeren van (controles op) de boekhouding en belastingaangiftes. Verder maak ik veelvuldig gebruik van allerlei (online) software (zie onder ‘Opslag van gegevens’).

Opslag van gegevens

Ik maak veel gebruik van Cloud diensten, zoals Dropbox, Google Drive en allerlei andere online cloudgebaseerde services. De privacyverklaring en algemene voorwaarden van deze services (zoals Google, Dropbox) zijn hierbij van toepassing. N.B. Grote bedrijven zoals Google of Facebook doen wel aan het analyseren van data (waaronder de mijne) voor allerlei doeleinden, op manieren waar ik geen zicht op heb en die mij ook veelal boven mijn pet gaan. Deze organisaties claimen de dataverzameling en analyse wel geanonimiseerd te doen. Daar moeten we dan maar op vertrouwen…

Bewaartermijn

Ik bewaar je persoonsgegevens lang. Ik hanteer de wettelijk verplichte bewaartermijn voor het bewaren van (bedrijfs- en administratieve) gegevens (meestal 7 jaar). Verder gooi ik niet snel iets weg, dus grote kans dat jouw gegevens nog wel ergens bewaard zijn gebleven.

Jouw emails bewaar ik permanent. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Ik werk met Google/ Gmail. Google beveiligt hun mail goed en heeft een verwerkingsovereenkomst voor gebruikers.

Als ik je heb geïnterviewd, bewaar ik je gegevens permanent. Ook het artikel of interview bewaar ik permanent.

Als ik met je heb samengewerkt in welke vorm dan ook, bewaar ik je gegevens eveneens permanent.

Ik schoon niet snel iets op. Ik zie juist het belang van archiveren en gegevens bewaren voor (eventueel latere) historische of archiefdoeleinden. Mijn beleid is dus gericht op bewaren en niet op weggooien.

Neem gewoon even contact met me op, als je wilt weten hoe iets zit of vragen of bezwaren hebt bij gegevens die ik van je heb. Samen komen we er wel uit.

Inzien, wijzigen of verwijderen gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact met mij op.

N.B. Dit geldt niet voor persoonsgegevens verzameld voor journalistieke of academische doeleinden.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent datje een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Intrekken toestemming

Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin van den Bosch/ Content met Karin/ Karins Consultancy. Neem daarvoor contact met mij op.

N.B. Dit geldt niet voor persoonsgegevens verzameld voor journalistieke of academische doeleinden.

AVG en journalistieke of academische doeleinden

Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke, academische, literaire of artistieke doeleinden zijn diverse bepalingen uit de wet niet van toepassing. Meer informatie over AVG en journalistiek is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon onder meer:

  • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
  • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken.

Beveiliging

Ik  (Content met Karin/Karins Consultancy) neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het is goed om je te realiseren dat ik een kleine ZZP-er ben en geen groot bedrijf, laat staan een ICT-expert. Ik heb niet de kennis, kunde of middelen om geavanceerde beveiligingsmaatregelen in te stellen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, stel ik het op prijs als je eerst contact met mij opneemt. (Email: info@karinvandenbosch.nl). Je hebt tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Skip to content